روش‌های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

چکیده

ایده‌پردازی (خلق ایده و کانسپت) به عنوان بخش مهمی از فرآیند طراحی، همواره در ادبیات طراحی‌پژوهی مورد توجه بوده است. این پژوهش در بخش نخست، پس از بررسی آراء نظریه‌پردازان، با استفاده از روشی توصیفی-تحلیلی، فرآیند طراحی را در دو نسل الگوهای نظام‌مند و محیط‌شناسانه و روش‌های خلق ایده و کانسپت را در چهار مقوله قیاسی، الگوواره، منطقی و نظری طبقه‌بندی می‌کند. در بخش دوم، در پیمایشی میدانی رابطه فرآیند طراحی و روش‌های خلق ایده در گروه دانشجویان کارشناسی و مشاورین تراز 1 معماری تهران بررسی شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بسته و در سه حوزه ساختمان‌های مسکونی، تجاری-اداری و آموزشی انجام گرفت. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SMART-PLS و روش تحلیل مسیر، نشان می‌دهد در هر دو گروه تمایل به استفاده از فرآیند نظام‌مند و روش منطقی بیشتر است. نوع کاربری ساختمان در مدل ارتباطی چندان تأثیرگذار نیست و در نتایج حاصل از مشاورین و دانشجویان تفاوت‌هایی وجود دارد. در بیشتر موارد ارتباط معنادار و مطلوب‌تری بین فرآیند نظام‌مند و روش منطقی، فرآیند تعاملی و روش قیاسی و نظری، فرآیند مشارکتی و روش منطقی و قیاسی به‌چشم می‌خورد. نتایج این پژوهش می‌تواند برای پیشرفت حرفه معماری و بخصوص آموزش دانشجویان این رشته بسیار مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization Methods in the Design Process of Architecture

نویسندگان [English]

  • AMIR SAEID MAHMOODI 1
  • Mahyar Bastani 2
1 Iran - ‎Faculty member at School of Architecture, University of Tehran
2 Science and Research Branch, Islamic Azad university
چکیده [English]

One of the most exciting periods for architectural designers in design research is the time in which design ideas turn into a major design concept. This period is called “conceptualization” and it may occur differently in different projects. Studies show that there are several levels of idealization involved in developing a design concept. Many basic ideas related to each goal of the designer for his/her project contribute to the development of the most comprehensive concept which is called a design “parti”.
This article takes a close look at the subject of conceptualization in the design process of architecture. There are two main sections which form the structure of this article. The first section, using descriptive as well as analytic methods, introduces the two most regarded design process approaches in architecture: the step by step approach also called “systematic”, and the interactive approach called “environmental”. This section also reviews four major design methods frequently used by architects. They are called: analogic, typologic, pragmatic, and theoretic methods.
The second section, using survey method, investigates the relation between the design process and design methods used by 30 grade-one architectural consultants in Tehran and 350 undergraduate students of architecture at different universities in Iran. As far as the function of the projects, the three most applied functions were chosen as: residential, office/commercial, and educational projects. In order to investigate about the preference of each group in using design process and design methods in each of the three categories, some questionnaires were developed and collected from the professional group as well as the student group. The responses of the participants were analyzed by SMART-PLS software.
The results of the research indicate that both groups of professionals and students tend to use more “systematic” approach in their design process, and “pragmatic” design method in their projects. In an analytic view, one could compare the preferred design process and design methods used in each group:
In the students group:
In residential projects: there is a desire to use “systematic” approach with “pragmatic” method, “collaborative” approach with “analogic” method, and “interactive” approach with “theoretic” and “analogic” methods.
In office/commercial projects: there is a meaningful relation between “systematic” approach and “pragmatic” and “typologic” methods, “collaborative” approach and “analogic” method, and “interactive” approach and “analogic and “theoretic” methods.
In educational projects: there is a meaningful relation between the “systematic” approach and “pragmatic” method, “interactive” approach with “theoretic” method, and “collaborative “approach and “typologic” method.
In the professional consultants group:
In residential projects: there is a desire to use “systematic” approach with “analogic” and “pragmatic” methods, “collaborative” approach with “analogic” and “pragmatic” methods, and “”interactive” approach with “theoretic” and “analogic” methods.
In office/commercial projects: there is a meaningful relation between “systematic” approach and “analogic” and “pragmatic” methods, “collaborative” approach with “analogic” and “typologic” and “pragmatic” methods, and “interactive” approach with “analogic” method.
In educational projects: there is a meaningful relation between “collaborative” approach with “analogic” method, “interactive” approach with “analogic” and “theoretic” methods, and “systematic” approach with “pragmatic” and “typologic” methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Design process
  • Idea and concept
  • Analogic Method
  • Typologic Method
  • Pragmatic Method
  • Theoretic Method
آنتونیادس، آنتونی‌سی (1393)، بوطیقای معماری(آفرینش در معماری)، ترجمه احمدرضا آی، انتشارات سروش، تهران.
اسلامی، غلامرضا (1392)، درس‌گفتار مبانی نظری معماری: عینکمان را خودمان بسازیم، پژوهشکده هنر، تهران.
الکساندر، کریستوفر (1392)، سرشت نظم ساختارهای زنده در معماری، ترجمه رضا سیروس صبری و علی اکبری، پرهام نقش، تهران.
پناهی، سیامک؛ رحیم هاشم پور و سید غلامرضا اسلامی (1393)، معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت، نشریه هویت شهر، دوره 8، شماره 17، صص 25-34.
دورک، دانا پی (1393)، برنامه‌دهی معماری، مدیریت اطلاعات برای طراحی، ترجمه امیرسعید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
رضایی، محمود (1393)، آنالوطیقای طراحی، بازنگری انگاره‌ها در فرآیند طراحی فرم و فضای معاصر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
لاوسون برایان (1384)، طراحان چگونه می‌اندیشند، ابهام‌زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
لنگ، جان (1386)، آفرینش نظریه معماری، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمه علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
محمودی، امیرسعید (1383)، تفکر در طراحی، معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش طراحی، مجله هنرهای زیبا، شماره20، صص27-36.
مسعود، محمد؛ شاهد ولید مغربی و سمیرا سادات حسینی یزدی(1390)، نقش تمثیل در روند طراحی معماری، مجله صفه، دوره 21، شماره 2، صص 33-42.
معماریان، غلامحسین و محمدعلی طبرسا (1391)، گونه و گونه‌شناسی معماری، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره 6، شماره3، صص243-255.
نسبیت، کیت (1391)، نظریه‌های پسامدرن در معماری، ترجمه محمدرضا شیرازی، نشر نی، تهران.
ندیمی، حمید (1378)، جستاری در فرآیند طراحی، مجله صفه، دوره 9، شماره 29، صص 95-103.
ندیمی، حمید و فرهاد  شریعت‌راد (1391)، منابع ایده‌پردازی معماری، جستاری در فرآیند ایده‌پردازی چند معمار از جامعه حرفه‌ای کشور، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره 17، شماره 2، صص 5-14.
وایت، ادوارد تی (1382)، مفاهیم پایه در معماری: واژگان فرم‌های معماری، ترجمه محمد احمدی‌نژاد، نشر خاک، تهران.
وورت، ون‌در و ون وگان(1392)، معماری کیفیت‌گرا، درآمدی بر برنامه‌ریزی، طراحی و ارزیابی کیفیت عملکردی، ترجمه مهیار باستانی، کتابکده کسری، مشهد.
هادیان، محمد و حسنعلی پورمند (1393)، طرحمایه در معماری: یک ضرورت در فرآیند طراحی و چالش‌های آموزش آن در دانشکده‌های معماری، فصلنامه هنرهای کابردی، دوره 3، شماره 4، صص 73-80.
Abel, Chris (1988), Analogical Models in Architecture and Urban Design, METU JFA, 8(2), pp 161-188.
AIA National (2007), Integrated Project Delivery: A Guide, AIA California Council. United States of America.
Alexander, Christopher (1979), The Timeless Way of Building, Oxford University Press, New York.
Alexander, Christopher (1977), A pattern Language, Oxford University Press, New York.
Broadbent, G (1973), Methodology in the service of delight, In Proceedings of the 4th Annual Conference of Environmental Design Research Association-EDRA, pp 314-318.
Darke, J (1979), The Primary Generator and the Design Process, Design Studies, 1(1), pp. 36-44.
De Vries, Marc J; N. Cross & D.P.Grant (1993), Design Methodology and Relationships with Science, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.
Durand, Jean-Nicolas-Louis (2000), Précis of the Lectures on Architecture, translation by David Britt, Getty research Institute, Los Angeles.
Gordon, W.J.J (1961). Synectics, the development of creative capacity, Harper & Row, New York.
Hearn, Millard F (2003), Idea that shaped Buildings, The MIT Press, Massachusetts.
 Jencks, Charles (2002), The New Paradigm in Architecture: The Language of Postmodernism, Yale University Press; Netherlands.
Laseau, P (1980), Graphic Thinking for Architects and Designers, Van Nostrand Reinhold, New York.
Mahmoodi, Amir S (2001), The Design Process in Architecture: A pedagogic Approach Using Interactive Thinking, Ph.D Thesis, University of Leeds, U.K.
Pena, William P & Parshall, Steven A (2001), Problem seeking an architectural programming primer, John Wiley and Sons, New York.
Jormakka, K & Schurer, O (2007), Basic design methods, Birkhauser Architecture, Berlin.
Quatremère de Quincy, Antoine-Chrysostome (2000), The Historical Dictionary of Architecture , Papadakis Publisher, London.
Rapoport, Amos (1969), House, Form and Culture, Prentice_Hall, London.
Restrepo, J & Christiaans, H (2004), Problem Structuring and Information Access in Design, Journal of Design Research, 4(2), pp 218-236.
Rowe, P. G (1991), Design thinking, MIT press, Massachusetts.
Salama, Ashraf (1995), New Trends in Architectural Education: Designing the Design Studio. Raleigh, N.C.: Tailored Text and Unlimited Potential Publishing, United States of America.
Snyder, J. C; Catanese, A. J & MacGinty, T (1979), Design and the Design Process. In T.MacGinty (Ed), Introduction to architecture, McGraw-Hill, United States of America.
Steadman, J.P & Mitchell, L.J (2010), Architectural morphospace: mapping worlds of built forms, Environment and Planning B: Planning and Design, 37(2), pp 197-220.
Steadman, J.P (2008), The evolution of designs: biological analogy in architecture and the applied arts, Cambridge University Press, Cambridge.
Wingardh, Gert & Wærn, Rasmus (2008), Crucial Words: Conditions for Contemporary Architecture, Birkhäuser GmbH.