شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و معیارهای مؤثر در مدیریت سبد پروژه‌های شهری و ارائه مدل مفهومی برای تعریف سبد پروژه‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی- دانشگاه تهران

2 معاونت پژوهشی پردیس هنرهای زیبا

3 کارشناس ارشد مدیریت شهری

چکیده

شهرداری‌ها به‌عنوان مجری طرح‌های توسعه در سطح محلی، وظیفه‌ی مهمی در به سرانجام رساندن اهداف و استراتژی‌های آن دارند به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین وظایف آن‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌هاست. مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره‌وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه‌ها و طرح‌ها در سازمان‌های پروژه محور مورد تأکید است. با توجه به اینکه از انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌عنوان گام‌های اصلی انتخاب سبد پروژه یاد می‌شود، شناسایی ابعاد و معیارهای الزامی و ترجیحی مؤثر در این دو گام به‌عنوان مهم‌ترین مراحل مدیریت سبد پروژه و ارائه چارچوبی برای کاربست این معیارها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده‌ها، توصیفی – پیمایشی محسوب می‌شود. مطابق یافته‌های تحقیق، معیارهای مؤثر در انتخاب و مدیریت سبد پروژه‌های شهری را می‌توان در 8 بعد فنی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، ریسک، سازمانی، رقابتی دسته‌بندی کرد که برای انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری تهران، معیارهای مالی، اجتماعی و زیست‌محیطی بیشترین امتیاز و اهمیت را دارند. همچنین برای انتخاب سبد پروژه‌های شهری، الگوریتمی دوبخشی متشکل از سه فیلتر با لحاظ معیارهای الزامی انتخاب پروژه و معیارهای ترجیحی انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌ها قابل‌ارائه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Rating Indexes and Sub-indexes in Urban Projects Portfolio Management and Presenting a Conceptual Model for Defining Urban Projects Portfolio

نویسندگان [English]

  • Majid Parchami Jalal 1
  • Esfandyar Zebardast 2
  • Hanid Fasihi 3
چکیده [English]

Municipalities play a crucial role in achieving strategic goals at the local levels. As a matter of fact one of their most important duties is to plan and implement urban programs and projects. Generally, it can be seen that the lack of integration management in projects leads to some problems such as overlapping of the projects, different conflicts, reselecting similar projects to the former unsuccessful ones, extending activity domain unconsciously, selecting further projects that cannot be afforded And etc. Portfolio management as a new approach, offers new opportunity to manage programs, projects and operations concentrated and integrally, for reaching strategic goals. Selecting and prioritizing are two main steps in portfolio projects management process. The goal of this research is to identify indexes and sub-indexes in urban projects in order to select and prioritize Tehran municipality’s urban projects through presenting a conceptual model and offers an optimum projects portfolio.
This study, is practical in term of the goal, and descriptive - survey in terms of data collection. Reviewing documents, interview and questionnaire can be named as its data collection tool. We use snowball method in order to determine the sampling society. Targeted sampling were done in the questionnaire step and 30 experts and senior managers of municipalities were chosen to respond to the questionnaire. In order to analyze the interviews, we used coding method and non-parametric statistical method for questioner analysis. To analyze the questionnaires we used non parametric statistical methods. In order to prove the questioners reliability, Cronbach's alpha method were used.
According to the results we could categorize indexes into eight groups which include technical, risk, financial, economic, social-cultural, environmental, organizational-political and competitiveness. Moreover we found 39 sub-indexes. Meanwhile technical, finance, social indexes are playing a crucial role in this research because they support 26 sub-indexes. Also, we suggest a conceptual model for Tehran portfolio project management which can optimize urban portfolio projects by 3 filters such as obligatory indexes, selecting indexes and prioritizing indexes. That obligatory index includes 1-support plans and visions 2-support city council policies and budget programs 3-cheacked other organizations projects in order to avoid redundant projects 4- endorse mega projects by urbanism and transportation division 5- the projects that should be supported by initial condition such as location, technical, cultural, social, passive defense, environmental and economic factors 6- technical report details.
Second filter includes 31 sub-indexes but the most important sub-index induces 1-aligning with people needs and wills 2-protecting environment 3-cost of the project 4-facilitating financial project 5-mental and physical citizen health impact 6- spatial justice and distribution of projects location 7-expert experience, knowledge and skills in organization 8- up taking investment and creating employment 9- functional scale of project
In the last filter, we found 34 sub-indexes among current and new project. we considered: 1- The required credit for project’s completion 2- aligning with citizens’ needs and wills 3- facilitating financial project 4-percetage of progress 5-risk (technical risk, management risk, legal risk, financial risk, external environment risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project portfolio
  • portfolio management
  • selecting and prioritizing
  • urban project
  • Conceptual Model
حمیدی زاده، محمدرضا (1377)، روش تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و ارزیابی پروژه ها، فصلنامه مدیر ساز، شماره 3، صص 56-73.
رحمانی، مریم (1390)، ارائه چارچوبی به منظور مدیریت سبد پروژه های شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
زارع اشکذری، جلال الدین (1390)، سیستم مدیریت سبد پروژه، مفاهیم، مبانی و رویکرد، هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران.
شهرداری تهران (الف1393)، برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران93-97، اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران.
شهرداری تهران(ب1393)، نظامنامه پذیرش پروژه های جدید(تملک دارائیهای سرمایه ای غیر مستمر)، اداره کل برنامه و بودجه شهردای  تهران.
شهرداری تهران(1390)، نظام نامهتدوینبرنامهعملیاتیشهرداریتهران  1392-1390، مدیریت سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی شهرداری تهران.
وزارت کشور (1394)، دستورالعمل تهیه، تصویب، اجرا و پایش برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصطلاحات شهر، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
Archer, Norm P & Ghasemzadeh, Fereidoun (1999), An integrated framework for project portfolio selection, International Journal of Project Management, 17(4), pp.207-216.
Blichfeldt, Bodil Stilling & Eskerod, Pernille (2008), Project portfolio management–There’s more to it than what management enacts, International Journal of Project Management, 26(4), pp.357-365.
Bröcker, Johannes; Korzhenevych, Artem & Schürmann, Carsten (2010), Assessing spatial equity and efficiency impacts of transport infrastructure projects, Transportation Research Part B: Methodological, 44(7), pp.795-811.
Cheng, Eddie WL & Li, Heng (2005), Analytic network process applied to project selection, Journal of construction engineering and management, 131, pp.459-466.
Cheung, Franco KT; Kuen, Judy Leung Fung & Skitmore, Martin (2002), Multi-criteria evaluation model for the selection of architectural consultants, Construction Management & Economics, 20(7), pp.569-580.
Cooper, Robert; Edgett, Scott & Kleinschmidt, Elko (2001), Portfolio management for new product development: results of an industry practices study, R&D Management, 31(4), pp.361-380.
Cooper, Robert G; Edgett, Scott J & Kleinschmidt, Elko J (1999), New product portfolio management: practices and performance, Journal of product innovation management, 16(4), pp.333-351.
Englund, Randall L & Graham, Robert J (1999), From experience: linking projects to strategy, Journal of Product Innovation Management, 16(1), pp.52-64.
Jenner, Stephen & Kilford, Craig (2011), Management of Portfolios, published by The Stationery Office, United kingdom.
Jiang, James J & Klein, Gary (1999), Project selection criteria by strategic orientation, Information & Management, 36(2), pp. 63-75.
Kaiser, Michael G; El Arbi, Fedi & Ahlemann, Frederik (2015), Successful project portfolio management beyond project selection techniques: Understanding the role of structural alignment, International Journal of Project Management, 33(1), 126-139. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.03.002.
 
Kendall, Gerald I & Rollins, Steven C (2003), Advanced project portfolio management and the PMO: multiplying ROI at warp speed, J. Ross Publishing.inc,U.S.A.
Kerzner, Harold (2004), Advanced project management: Best practices on implementation, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Kim, Ingu; Shin, Shangmun; Choi, Yongsun; Thang, Nguyen Manh; Ramos, Edwin R & Hwang, Won-Joo (2009), Development of a project selection method on information system using ANP and fuzzy logic, World Academy of Science, Engineering and Technology,PP.411.416. http://doi.org/10.5281/zenodo.1072804.
Levine, Harvey A (2005), Project portfolio management, A Practical Guide to Selecting Projects, Managing, 25-26.
Levine, Harvey A (2007), Project portfolio management: a practical guide to selecting projects, managing portfolios, and maximizing benefits,Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Martino, Joseph P (1995), Research and development project selection Volume 23,Published by Wiley, the University of Michigan.
Meade, Laura M & Presley, Adrien (2002) R&D project selection using the analytic network process, IEEE transactions on engineering management, 49(1), pp.59-66.
Merriam-Websters Collegiate Dictionary(2005), Eleventh Ed, Massachusetts, U.S.A.
Mohanty, RP (1992), Project selection by a multiple-criteria decision-making method: an example from a developing country, International Journal of Project Management, 10(1), pp. 31-38.
Okpala, DC (1991), Evaluation and selection of construction projects in Nigeria, Construction Management and Economics, 9(1), pp.51-61.
Padovani, Marisa & Carvalho, Marly M (2016), Integrated PPM Process: Scale Development and Validation, International Journal of Project Management, 34(4), pp.627-642.
Pennypacker, James & Staff, Enterprise Portfolio Management Council (2011), Project Portfolio management: A view from the management trenches, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Petro, Yacoub & Gardiner, Paul (2015), An investigation of the influence of organizational design on project portfolio success, effectiveness and business efficiency for project-based organizations, International Journal of ProjecManagement, 33(8), pp.1717-1729.
PMI (2006), The Standard for PORTFOLIO MANAGEMENT (pp. 30-35), PMI, Pennsylvania.
PMI (2013), The Standard for PORTFOLIO MANAGEMENT, PMI, Pennsylvania.
North Central Pennsylvania (2010),  Project Prioritization Process & Scoring Methodology,Pennsylvania Department of Transportation and Federal Highway Administration.
Rad, Parviz F & Levin, Ginger (2006), Project portfolio management tools and techniques, www. iil. com/publishing????.
Rengarajan, S & Jagannathan, P (1997), Project selection by scoring for a large R&D organisation in a developing country, R&D Management, 27(2), pp.155-164.
Rose, Kenneth H (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition Project Management Journal, Vol. 44, pp. e1-e1.
Shi, Jing & Zhou, Nian (2012), A quantitative transportation project investment evaluation approach with both equity and efficiency aspects, Research in Transportation Economics, 36(1), pp.93-100.
Thomopoulos, Nikolaos; Grant-Muller, Susan & Tight, MR (2009), Incorporating equity considerations in transport infrastructure evaluation: Current practice and a proposed methodology, Evaluation and program planning, 32(4), pp.351-359.
Turner, J Rodney (2014), The handbook of project-based management (Vol. 92), McGraw-hill,London.
United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2007), Financial Management for Local Government; Volume 3: Managing the Capital Investment Plan, Earthscan, London.