ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شیوع مشکلات سلامتی مزمن، در ابعاد جسمانی و روانی در جوامع کنونی رو به افزایش است. فضای محله می تواند تعیین کننده رفتار های مرتبط با سلامتی باشد و منجر به تفاوت های نتایج سلامتی در ساختار های متفاوت گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر حس سلامتی و سلامت روانی ساکنین، بررسی رابطه بین داده های سلامت و محیط محله، در گونه های سکونتی با ساختار فضایی متفاوت از حیث تراکم و فضای باز عمومی می باشد. راهبرد روش شناختی تلفیقی بوده و منطق نمونه گیری در انتخاب سایت هدفمند و انتخاب جامعه آماری تصادفی است. محله رشدیه تبریز در سه گونه فضایی، فضای باز نیمه خصوصی محاطی(تراکم پایین)، نیمه خصوصی محیطی(تراکم متوسط)، نیمه عمومی محاطی(تراکم بالا) در چهار مقیاس فردی، میانی، محله ای و حوزه بلافصل مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها بیانگر این می باشد که به ترتیب ساکنین گونه سکونتی تراکم پایین، تراکم متوسط و تراکم بالا با تفاوت معنی داری کمتر دچار پریشانی روانی می گردند؛ همچنین مقیاس فردی دارای بیشترین تاثیرگذاری بر حس سلامتی (سن، جنسیت، سطح درآمد) می باشد در صورتی که در مورد پریشانی روانی مقیاس میانی(مدیریت فضای جمعی، ایمنی، هویت جمعی، تفاوت های طبقات اجتماعی) میزان تعیین کنندگی بالاتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Social and Physical Dimensions of Neighborhood Environment on Residents’ Mental Health and Wellbeing case study: Roshdiyeh Neighborhood of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Morteza Mirgholami
  • Minou Gharehbaglou
  • nooshin nowzamani
Department of Architecture and Urbanism, School of Urban design, Tabriz Art University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The prevalence of chronic health problems, both in mental and physical dimensions, are on the rise in today’s society. In the meantime, public health as an indicator of social capital is an important issue in furtherance of societies’ objectives. The neighborhood physical and social environment in various aspects could define the health-related behaviors and might lead to inequalities in mental health and wellbeing of residents in different structures. The aim of current research is to investigate the factors influencing the mental health and wellbeing of residents, also assessing the relationship between health and neighborhood’s environment in residential areas with different spatial structures in terms of density and public open spaces. The methodological approach conducting the research is mixed method. The sampling strategy in choosing site, qualitative and quantitative part of the research is respectively “purposive sampling”, “snowballing sampling” and “stratified sampling”. The researchers classify the Roshdiyeh neighborhood in three different spatial configurations, “inscribed semi-private open space (low density)”, “escribed semi-private open space (medium density)”, “inscribed semi-public open space (high density)”; and also the relationship between variables have been assessed in terms of four social scales as follows: individual scale, innermost scale, local scale and immediate local surrounding scale. The first phase of the research has been allocated to quantitative- objective assessment of the neighborhood’s physical environment by Built Environment Audit tool, in which the blocks of the neighborhood have been divided into 205 segments. In the second phase the lived experiences of residents have been emerged by applying the Data-based Analysis Style.The third phase evaluates the influential effects of variables on mental disorders and wellbeing by using multivariate linear regression analysis; Also, in order to find the means that are significantly different between three residential types, Tukey test in conjunction with post-hoc analysis have been used. The evidences demonstrate that respectively the residents of inscribed semi-private open space (low density), escribed semi-private open space (medium density) and inscribed semi-public open space (high density) blocks significantly experience less psychological distress. According to the total adjusted R squares, the individual scale (age, gender, income) has the greatest effect on the wellbeing of residents (σAR2 0.419) and the innermost scale has the least effect on wellbeing (σAR2 0.076). while the innermost scale (management of shared spaces, safety, collective identity, social inequalities) has the influential determination on mental disorders (σAR2 0.158) and the immediate local surrounding have a weak role in determining mental disorders (σAR2 0.013). so it can be concluded that consideration of the flexible aspects of the neighborhood’s social and physical environment, at different spatial scales, could lead to improved mental health. Thus, by exploring the confounding factors that are likely to affect mental health and wellbeing of residents could result in improved interaction between various variables. So the interaction of structures and agency is an important issue in articulating the knowledge about the neighborhood’s effect on health inequalities. At the end, external and internal structures have different effects on mental health and wellbeing of residents in various spatial configurations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • space pattern and morphology
  • physical and social environment of neighborhood
  • Mental Health
  • wellbeing
  • Roshdiyeh neighborhood
آل کجباف، حسین (1392)، مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، 7(24)، صص 170-139.
بحرینی، حسین؛ خسروی، حسین (1389)، معیارهای کالبدی فضایی موثر بر میزان پیاده روی، سلامت، و آمادگی جسمانی، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 43، صص 17-5.
بروان، لنس جی؛ دیکسون، دیوید؛ گلیهم، الیور(1389)، طراحی شهری برای قرن شهری، مکان سازی برای مردم، ترجمه سید حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران.
پاکزاد، جهانشاه (1390)، سیر اندیشه ها در شهرسازی(1)، از آرمان تا واقعیت، آرمانشهر، تهران.
طباطبائیان، مریم؛ تمنایی، مینا(1392)، نقش محیط­های ساخته شده در سلامت روان، دو فصلنامه آرمانشهر، شماره 11، صص 109-101.
عبادی ، مهدی؛ حریرچی، امیرمحمود؛ شریعتی، محمد؛ گرمارودی، غلامرضا؛ فاتح، ابوالفضل؛ منتظری، علی(1381)، ترجمه، تعیین پایایی و روایی پرسشنامه 12 سوالی سلامت عمومی (GHQ-12)، مجله علمی پژوهشی پایش، 1(3)، صص 46-39.
عینی فر، علیرضا؛ قاضی زاده، ندا(1389)، گونه­شناسی مجتمع های مسکونی تهران با معیار فضای باز، دوفصل نامه آرمانشهر، شماره 5، صص 45-35.
کریر، راب(1383)، فضای شهری، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، نشر خاک، تهران. 
مدنی پور، علی(1387)، فضاهای عمومی و خصوصی شهر، ترجمه فرشاد نوریان، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران. 
مدنی، رامین؛ پوردیهیمی، شهرام؛ موسوی نیا، سیده فاطمه؛ صالح صدق پور، بهرام(1396)، پیکره­بندی فضایی، ادارک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط های مسکونی: ارائه یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع های مسکونی شهر مشهد)، هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 22(1)، صص 52-41.
مهندسین مشاور نقش محیط(1384)، طرح تفصیلی مناطق 1و 5 تبریز، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
 
Beyer, K. M. M; Kaltenbach, A; Szabo, A; Bogar, S; Javier Nieto, F & Malecki, K. M (2014), Exposure to neighborhood green space and mental health: Evidence from the survey of the health of wisconsin, International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(3), 3453–3472.
Biddulph, M (2007), Introduction to residential layout, Routledge, London, England, UK .
Boarnet, M. G; Forsyth, A; Day, K & Oakes, J. M (2011), The street level built environment and physical activity and walking: Results of a predictive validity study for the Irvine Minnesota Inventory, Environment and Behavior, 43(6), 735-775.
Bond, L; Kearns, A; Mason, P; Tannahill, C; Egan, M & Whitely, E (2012), Exploring the relationships between housing, neighbourhoods and mental wellbeing for residents of deprived areas, BMC Public Health, 12(1), 12-48.
Burgoine, T; Jones, A. P; Brouwer, R. J. N & Neelon, S. E. B (2015), Associations between BMI and home , school and route environmental exposures estimated using GPS and GIS : do we see evidence of selective daily mobility bias in children ?, International journal of health geographics, 14(8), 1–12.
Byck, G. R; Bolland, J; Dick, D; Swann, G; Henry, D & Mustanski, B (2015), Effect of housing relocation and neighborhood environment on adolescent mental and behavioral health, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(11), 1185-1193.
Chen, J & Chen, S (2015), Mental health effects of perceived living environment and neighborhood safety in urbanizing China, Habitat International, 46, 101–110.
CHOAY, F (2007), O urbanismo, São Paulo: Ed Perspectiva, Gerson, Brasil.
Dave, S (2011), Neighbourhood density and social sustainability in cities of developing countries, Sustainable Development, 19(3), 189–205.
Diez Roux, A. V & Mair, C (2010), Neighborhoods and health, Annals of the New York Academy of Sciences, 1186(1), 125–145.
Do Eirado Amorim, L. M; Barros Filho, M. N. M & Cruz, D (2014), Urban texture and space configuration: an essay on integrating socio-spatial analytical techniques, Cities, 39, 58–67.
Duncan, D. T; Piras, G; Dunn, E. C; Johnson, R. M; Melly, S. J & Molnar, B. E (2013), The built environment and depressive symptoms among urban youth: A spatial regression study, Spatial and Spatio-Temporal Epidemiology, 5(1), 11–25.
Echenique, M & Saint, A (2001), Cities for the new millennium, Taylor & Francis, London, England.
Egan, M., Lawson, L., Kearns, A., Conway, E., & Neary, J. (2015), Neighbourhood demolition, relocation and health. A qualitative longitudinal study of housing-led urban regeneration in Glasgow, UK, Health & Place, 33, 101–108.
Elliott, J; Gale, C. R; Parsons, S & Kuh, D (2014), Neighbourhood cohesion and mental wellbeing among older adults: A mixed methods approach, Social Science & Medicine, 107, 44–51.
Emerson, E; Hatton, C; Robertson, J & Baines, S (2014), Perceptions of neighbourhood quality, social and civic participation and the self rated health of British adults with intellectual disability: cross sectional study, BMC Public Health, 14(1), 1252-1260.
Entrikin, J. N (1991), The betweenness of place: Towards a geography of modernity, Springer.
Evans, G. W (2003), The built environment and mental health, Journal of Urban Health, 80(4), 536–555.
Faris, R. E. L & Dunham, H. W (1939), Mental disorders in urban areas: an ecological study of schizophrenia and other psychoses. Univ. Chicago Press, Oxford, England, UK.
Francis, J; Wood, L. J; Knuiman, M & Giles-Corti, B (2012), Quality or quantity? Exploring the relationship between Public Open Space attributes and mental health in Perth, Western Australia, Social Science and Medicine, 74(10), 1570–1577.
Frank, L. D; Greenwald, M. J; Winkelman, S; Chapman, J & Kavage, S (2010), Carbonless footprints: promoting health and climate stabilization through active transportation, Preventive Medicine, 50, S99–S105.
Frank, L; Kerr, J; Rosenberg, D & King, A (2010), Healthy aging and where you live: community design relationships with physical activity and body weight in older Americans, Journal of Physical Activity & Health, 7(S1), 82-90.
Gao, M; Ahern, J & Koshland, C. P (2016), Perceived built environment and health-related quality of life in four types of neighborhoods in Xi’an, China, Health and Place, 39, 110–115.
Goldberg, D. P (1972), The detection of psychiatric illness by questionnaire: A technique for the identification and assessment of non-psychotic psychiatric illness, Oxford University Press, Oxford, England, UK.
Hanna, S (2007), Automated representation of style by feature space archetypes: distinguishing spatial styles from generative rules, International Journal of Architectural Computing, 5(1), 1–23.
Hayward, E; Ibe, C; Young, J. H; Potti, K; Jones, P; Pollack, C. E & Gudzune, K. a (2015),Linking social and built environmental factors to the health of public housing residents: a focus group study, BMC Public Health, 15(1), 1–8.
Hong, S; Zhang, W & Walton, E (2014), Neighborhoods and mental health: exploring ethnic density, poverty, and social cohesion among Asian Americans and Latinos, Social Science & Medicine, 111, 117–124.
Hunter, J. M (1974), The challenge of medical geography, The Geography of Health and Disease,Chapel Hill, Studies in Geography, North Carolina.
Ivory, V. C; Collings, S. C; Blakely, T & Dew, K (2011), When does neighbourhood matter? Multilevel relationships between neighbourhood social fragmentation and mental health, Social Science & Medicine, 72(12), 1993–2002.
Jokela, M (2015), Does neighbourhood deprivation cause poor health? Within-individual analysis of movers in a prospective cohort study, Journal of Epidemiology and Community Health, 69(9), 899-904.
Jones, R; Heim, D; Hunter, S & Ellaway, A (2014), The relative influence of neighbourhood incivilities, cognitive social capital, club membership and individual characteristics on positive mental health, Health & Place, 28, 187–193.
Kawachi, I & Berkman, L. F (2003), Neighborhoods and health, Oxford University Press, New York.
Kim, J (2010), Neighborhood disadvantage and mental health: The role of neighborhood disorder and social relationships, Social Science Research, 39(2), 260–271.
Koohsari, M. J; Kaczynski, A. T; Giles-Corti, B & Karakiewicz, J. A (2013), Effects of access to public open spaces on walking: Is proximity enough? Landscape and Urban Planning, 117, 92–99.
Lau, Y. K & Ataguba, J. E (2015), Investigating the relationship between self-rated health and social capital in South Africa: a multilevel panel data analysis, BMC Public Health, 15(1), 1–10.
Lawder, R; Walsh, D; Kearns, a & Livingston, M (2014), Healthy Mixing? Investigating the Associations between Neighbourhood Housing Tenure Mix and Health Outcomes for Urban Residents, Urban Studies, 51(2), 264–283.
Leslie, E & Cerin, E (2008), Are perceptions of the local environment related to neighbourhood satisfaction and mental health in adults?, Preventive Medicine, 47(3), 273–278.
Maass, R; Kloeckner, C. A; Lindstrøm, B & Lillefjell, M (2016), The impact of neighborhood social capital on life satisfaction and self-rated health: A possible pathway for health promotion?, Health & Place, 42, 120–128.
Malterud, K (2001), Qualitative research: standards, challenges, and guidelines, The Lancet, 358(9280), 483–488.
Marshall, W. E; Piatkowski, D. P & Garrick, N. W (2014), Community design, street networks, and public health, Journal of Transport & Health, 1(4), 326–340.
McKenzie, K; Murray, A & Booth, T (2013), Do urban environments increase the risk of anxiety, depression and psychosis? An epidemiological study, Journal of Affective Disorders, 150(3), 1019–1024.
Mullings, J. A; McCaw-Binns, A. M; Archer, C & Wilks, R (2013), Gender differences in the effects of urban neighborhood on depressive symptoms in Jamaica, Revista Panamericana de Salud Pública, 34(6), 385–392.
Ochodo, C; Ndetei, D. M; Moturi, W. N & Otieno, J. O (2014), External Built Residential Environment Characteristics that Affect Mental Health of Adults, Journal of Urban Health, 91(5), 1–20.
Pearson, A. L; Ivory, V; Breetzke, G & Lovasi, G. S (2014), Are feelings of peace or depression the drivers of the relationship between neighbourhood social fragmentation and mental health in Aotearoa/New Zealand?, Health and Place, 26, 1–6.
Prince, M; Patel, V; Saxena, S; Maj, M; Maselko, J; Phillips, M. R & Rahman, A (2007), No health without mental health, The Lancet, 370(9590), 859–877.
Raman, S (2010), Designing a liveable compact city: Physical forms of city and social life in urban neighbourhoods, Built Environment, 36(1), 63–80.
Rodriguez, D. A; Khattak, A. J & Evenson, K. R (2006), Can new urbanism encourage physical activity?: Comparing a new Urbanist neighborhood with conventional suburbs, Journal of the American Planning Association, 72(1), 43–54.
Ruijsbroek, A; Droomers, M; Hardyns, W; Groenewegen, P. P & Stronks, K (2016), The interplay between neighbourhood characteristics: The health impact of changes in social cohesion, disorder and unsafety feelings, Health & Place, 39, 1–8.
Sampson, R. J; Raudenbush, S. W & Earls, F (1997),Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy, Science, 277(5328), 918–924.
Sarkar, C; Gallacher, J & Webster, C (2013), Urban built environment configuration and psychological distress in older men: Results from the Caerphilly study,BMC Public Health, 13(1), ?????.
Segre, M. S (2014), Contemporary Sociological Thinkers and Theories. Ashgate Publishing, Ltd.
Sewell Jr, W. H (1992), A theory of structure: Duality, agency, and transformation, American Journal of Sociology,1, 1–29.
Sharp, G; Denney, J. T & Kimbro, R. T (2015), Multiple contexts of exposure: Activity spaces, residential neighborhoods, and self-rated health, Social Science & Medicine, 146, 204–213.
Sherbourne, C. D & Stewart, A. L (1991), The MOS social support survey, Social Science & Medicine, 32(6), 705–714.
South, E. C; Kondo, M. C; Cheney, R. a & Branas, C. C (2015), Neighborhood Blight, Stress, and Health: A Walking Trial of Urban Greening and Ambulatory Heart Rate, American Journal of Public Health, 105(5), e1–e5.
Stafford, M. A. I; Mcmunn, A & De Vogli, R (2011),Neighbourhood social environment and depressive symptoms in mid-life and beyond, Ageing and Society, 31(06), 893–910.
Stronegger, W. J; Titze, S & Oja, P (2010), Perceived characteristics of the neighborhood and its association with physical activity behavior and self-rated health, Health and Place, 16(4), 736–743.
Sugiyama, T; Villanueva, K; Knuiman, M; Francis, J; Foster, S; Wood, L & Giles-Corti, B (2016), Can neighborhood green space mitigate health inequalities? A study of socio-economic status and mental health,Health & Place, 38, 16–21.
Toma, A; Hamer, M & Shankar, A (2015), Associations between neighborhood perceptions and mental well-being among older adults, Health & Place, 34, 46–53.
Turrell, G; Haynes, M; Wilson, L. A & Giles-Corti, B (2013), Can the built environment reduce health inequalities? A study of neighbourhood socioeconomic disadvantage and walking for transport, Health and Place, 19(1), 89–98.
Weimann, H; Rylander, L; Albin, M; Skärbäck, E; Grahn, P; Östergren, P.-O & Björk, J (2015), Effects of changing exposure to neighbourhood greenness on general and mental health: A longitudinal study, Health & Place, 33, 48–56.
Wheaton, B; Nisenbaum, R; Glazier, R. H; Dunn, J. R & Chambers, C (2015), The neighbourhood effects on health and well-being (NEHW) study, Health & Place, 31, 65–74.