بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاه های ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

ارزش به عنوان مفهومی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه است اما با این حال تعریفی جامع از آن بیان نگردیده است و می‌توان تنها در نظریات و قوانین گوناگون ویژگی‌هایی را به طور پراکنده برای آن برشمرد. در این پژوهش، روش تحقیق از نظر هدف بنیادی-نظری و بر اساس ماهیت و روش توصیفی است، هدف دستیابی به مفهوم ارزش بر اساس خوانش مولفه‌ها و زیربخشهای معنایی آن در حوزه حفاظت و شناخت عوامل موثر در تغییر دیدگاه های ارزشی در جوامع است. رهاورد تحقیقات مولفه‌های موثر در تبیین ارزش را همچون اصالت، هویت، یکپارچگی، بستر فرهنگی و محیطی، زمان و نوع مداخلات حفاظتی سنجیده و بر این مبنا در بیان ارزش می‌توان گفت زمانی که مداخلات حفاظتی در راستای سلامت فیزیکی در گذر زمان با توجه به یکپارچگی و حفظ هویت ذاتی و درونی بر اساس اصالت، در تعامل با بستر محیطی صورت پذیرد ارزش بیان می‌گردد و این مفهوم در تغییر دیدگاه‌های ارزشی در قالب معیارهای درونی اصالت، هویت و تمامیت در تعامل با معیارهای بیرونی تغییرات بستر، زمان و مداخلات حفاظتی بر اساس ویژگی‌های محیطی، مخاطب، نگرش‌ها و تعابیر، تفاوت اندیشه و مفاهیم و همبستگی عناصر در تغییر دیدگاه‌های ارزشی در حوزه حفاظت تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of the value and value factors in the transformation of views on the protection of Cultural Heritage in present century

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadi 1
  • Rasool Vatandoost 2
1
2
چکیده [English]

Experts in the field of cultural heritage, in expression of these four components of the message, event, value is tied to the past and the necessity and importance of the concept of value can be said to have mentioned the pillars that form the essence of cultural heritage. Preserve the value of the preservation of historical monuments is one of the important issues in the formation of modern conservation in recent decades has been the charter. Value as one of the most important features is the protection of historical monuments and perceive it to be assigned an important position. In today's speech recognition and protection of cultural heritage value lies in the effect is of particular importance. One of the factors that determine the validity and importance of the issues associated with conservation science. Protection in development policy plays a crucial role. In general, any activity that takes time protection for valuable object or location and hence decisions about treatment and intervention is in effect pursuant to this value. Today, all successful conservation activities will seem to be able to preserve their values. But the definition of the unit of value will be very difficult due to the presence of multiple factors, This concept varies according to the environment and communities. Will follow the principle of relativity, fluid and dynamic concept that according to geographical location, credentials and experience recognized. In protection, the concept of value as an inherent feature of the monument considered and the protection of ideas in the formulation of the Charter, resolutions and international law have had a serious impact, the emphasis is on understanding the security approach. However, a comprehensive definition of the word. And it would make it difficult to identify, Can only theories and laws are distributed to the various features mentioned. Therefore, in this study, which was conducted analytical methods, To explain the concept of value based on the readings semantic components and sub-sectors in the field of protection, to review developments in the field of protection based on the value point of view, analysis and review of written declarations from the standpoint of conservation issues and considered worthy of protection was dominated by the concept of value. The effective component in explaining the value of authenticity, identity, integrity, cultural, and environmental protection were the time and type of intervention and on this basis we can say in determining value when the protective interventions in the physical health over time with respect to the integrity and the dignity inherent based on originality, expression value is done in interaction with environmental media. This concept changed the way values are expressed in terms of internal and external standards, internal standards of authenticity, identity and integrity in dealing with external criteria bed changes, the time and intervention Protection, based on the environmental characteristics of the audience, attitudes and interpretations, ideas and concepts, and the correlation between the value of the change in attitude in the field of protection of monuments impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Value"
  • "Conservation of monuments"
  • "Transformation"
  • "Criteria"
  • "Cultural Heritage"
آدینه، علی و رازانی، مهدی(1386)، چزاره براندی و اندیشه های نوین مرمت، دو فصلنامه مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره 3، صص 17-26.
الکساندر، کریستوفر (1381)، معماری و راز جاودانگی، ترجمه مهرداد قیومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
برندی، چزاره (1386)، تئوری مرمت، ترجمه  پیروز حناچی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
پانتم، هیلری (1385)، دوگانگی واقعیت/ارزش، ترجمه فریدون فاطمی، چاپ اول، نشر مرکز، تهران.
حجت، مهدی (1380)، میراث فرهنگی در ایران(سیاست­ها برای یک کشور اسلامی)، چاپ اول، انتشارات میراث فرهنگی، تهران.
سعیدی رضوانی، نوید (1379)، مشارکت مردم در حفظ و احیای میراث فرهنگی، چاپ اول، آن، تهران.
طالبیان، محمدحسن (1384)، مفهوم اصالت در حفاظت از محوطه های میراث جهانی (تجاربی از دورانتاش اصالت مبتنی بر حفاظت)، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
فدائی نژاد، سمیه و پرستو عشرتی (1393)، واکاوی مولفه های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 19، شماره 4، صص 77-86.
قطبی، علی اکبر (1387)، مفهوم هویت و معماری امروز ایران، مجلهآیینه خیال، سال سوم، شماره 10، صص 25-38.
مرادی، علیرضا (1390)، نقش میراث فرهنگی در تقویت هویت فرهنگی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 53-54، صص60-68.
مجابی، سید مهدی (1381)، طرح بهسازی و توان بخشی و مرمت محله بالای میبد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.
نژادابراهیمی، احد؛ پورجعفر، محمدرضا؛ انصاری، مجتبی و حناچی، پیروز (1392)، ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار تاریخی- فرهنگی، فصلنامه مرمت و معماری ایران، سال دوم، شماره 3، صص79-89.
یوکیلتو، یوکا (1387)، تاریخ حفاظت معماری، ترجمه محمد حسن طالبیان و خشایار بهاری، چاپ اول، روزنه، تهران.
Albertz, H & Hazen, H (2010), Maintaning authenticity and integrity at cultural world heritage sites, American Geographical Socitey of New York, Vol. 100, No.1, pp 35-48.
Avrami, E; Mason, R & De La Torre, M (2000), Values and Heritage Conservation, Getty Conservation Institute, Los Angeles.
Caple, C (2004), Conservation Skills: Judgment, Method and Decision Making, Routledge, New York.
Croce, N (1990), The aesthetics were further develop in Italy, Icomos Publication, Italy.
De La Torre, M (2002), Assessing the Values of Cultural Heritage, Getty Conservation Institute Publication, Los Angeles. 
English Heritage (2008), conservation principles: policies and guidance for the sustainable management of Historic Environment, English heritage, London.
Guidance on the Proparation of Retrospective Statement of Outstanding Universal Value for World Heritage Properties (2010).
Hazen, H (2009), Valuing natural heritage: park visitors’ values related to World Heritage sites in the USA, Current Issues in Tourism, Vol. 12, No. 2, pp 165–181.
Huh, J & Uysal, M (2004), Satisfaction with Cultural/Heritage Sites: Virginia Historic Triangle, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, Vol.4, No. 3-4, pp 177-194.
Jokilehto, J (1994), Authenticity: a general framework for the concept, Nara Conference on Authenticity, Japan 1994 Proceedings, UNESCO, ICCROM, ICOMOS, Tapir, Norway, pp 17-34.
Jokilehto, J (2006), Considerations on Authenticity and Integrity in World Heritage Context, City & Time. Vol. 1, No. 2, pp 70- 83.
J0kilehto, J (2007), International charters on urban conservation: some thoughts on the principles expressed in current international doctrine, City & Time, Vol. 3, No. 3, pp 2-12.
Lip, W. D (1984), Value and meaning in cultural resources. Approaches to the archaeological heritage, Cambridge University Press, England.
Mason, R; David, M & Delatorre, M (2003), Port Arthur historic site managment Authority a case study, Getty Conservation Institute, Los Angless.
Matero, F (2000), Ethics and Policy in Conservation, Newsletter.
Matsumoto, D; Grissom, R. J & Dinnel, D. L (2001), Do between-culture differences really mean that value, Tourism Recreation Research, Vol. 21, No. 3, pp 18-27.
Munos Vinos, S (2005), contemporary theory of conservation, first published, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford, London.
Nare Charter (1994), ?????????????, Nara Conference on Authenticity, ????????????.
Pendlebury, J & Gibson, L (2009), Valuing historic environments, Burlington, USA.
Riegle, A. (1982), The modern Cult of Monument: Its Charter and Its Origin, Oppositions: a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, Vol. 25, No. 2, pp 21-56.
Stovel, H (1995), Considerations in framing the Authenticity Question for conservation, Nara conference on Authenticity Tapir publishers. pp 393-398.
Sun Hua, H (2010), World Heritage Classification and Related Issues—A Case Study of the “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 12, No. 2, pp 6954–6961.
The Burra Charter (1999-2002), The Australia ICOMOS charter for Places of cultural significance, peter Marquis, Kyle.
Vestheim, G; Fitz, S & Foot, M. J (2001), Group report: Values and the artifact, In Rational Decision Making in the Preservation of cultural property (N. S. Baer and F. Snickars, eds), pp 211-222.