بازشناسی اصول خانه‌های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای اساسی روانشناختی؛ براساس تئوری برخاسته از زمینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه یزد

2 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش، دستیابی به بخشی از دانش کاربردی، برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روانشناختی در معماری امروزی است. محقق از میان نیازهای روانشناختی، دو نیاز ابراز وجود و احراز وجود را مورد تأکید قرار داده و سعی کرده با روش «تئوری برخاسته از زمینه»، به شناسایی معیارهای خانه­های سنتی یزد در پاسخگویی به این نیازها بپردازد؛ تا بتواند، ضمن تدوام ارزش­های معماری گذشته، معیارهای معماری سازگار با نیازهای انسان را تبیین کند. داده­ها از طریق مصاحبه­های عمیق با ادراک­کنندگان محیط بعنوان متخصصانی آشنا با فضاهای مورد بحث حاصل و با کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان می­دهند بناهای سنتی، با ایجاد شرایطی چون«سازماندهی قلمرو شخصی»، «سازماندهی حس تعلق خاطر»، «سازماندهی تمرکز درون­فردی» و «سازماندهی ارتباطات اجتماعی» به ترتیب زمینه­ساز پدیده­هایی چون 1- آزادی عمل و استقلال فردی، کنترل حریم شخصی و میزان محرمیت؛ 2- پایبندی حسی، خوانایی فضا، هم­ذات­پنداری با فضا؛ 3- آرامش ذهنی، تمرکز حواس 4- سلسله مراتب میزان محرمیت، دسته­بندی انواع اجتماعات، افزایش اتحاد جمعی، کنترل، تسهیل و تقویت ارتباطات جمعی؛ شده که پیامدهایی چون«امنیت روانی»، «هویت بخشی»، «خودسازی» و «مشارکت مفید اجتماعی» داشته است. همچنین، راهکارهای بکار رفته در پاسخگویی به این نیازها نیز در طول تحقیق استخراج و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Traditional Housing Yazd Principals in Responding to Basic Psychological Needs* According to the Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Maryam Soleimani 1
  • Kazem Mondegari 2
1 Master of Architecture, Department of Art and Architecture, University of Yazd, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture Art, University of Yazd, Yazd, Iran
چکیده [English]

The purpose of research conducted which this paper resulted to acquire the applied knowledge to meet the needs of new housing in accordance with the basic psychological needs of the enriched architectural concepts of the past. This study seeks to address the basic needs of the psychological by relying on the fact that traditional architecture always seeks the protection of human existence. We have tried to evaluate the traditional houses of Yazd to meet basic psychological needs consider that including the need to assert themselves the interactions between the individual and the individual's presence in interactions, that can by recognition of traditional houses to meet the needs in addition to continuing of the architectural values taking is a step in the creation of sustainable living spaces to the psychological needs of its people, and it is creation of contemporary housing quality and promotion in relation to human. The present study is a qualitative approach based on theory rather than deductive method has been made on background. In this method, the researcher was attended in traditional housing Yazd for a year and a half. In addition, deals with parallel to record personal experiences related to the need to review the current depth interviews with residents of these homes. In addition, had tried to deal with during the interview process, the refinement of traditional houses in the city of Yazd meet the basic needs of their psychological. In this study, the researcher to deep study and the possibility of continuous presence in the studied eight of the traditional house which is now used as a department of art and architecture. After in-depth and free interviews with current residents of the traditional housing Yazd, he analyzes the data obtained with a systematic approach that includes open coding, axial coding and selective coding. The results show that traditional housing Yazd by creating the conditions as: “organization of personal domain”, “organization of fixation”, “organization of the individual focus “and “organization social communications” marshal caused phenomena as: 1- personal elbowroom and independence, personal adytum control and confidentiality matching whit needs 2- sensory dependency, homely space and symmetry whit space.3-mental calmness, concentration for thinking, 4-confidentiality hierarchy , filtering and controlling social relative, categorizing kinds of societies, collective union, facilitate and sustain of collective relations. These had results as “psychical security”, “identity”, “puppyish” and “useful social partnership”. Moreover, the results obtained in this study ,strategies used in traditional housing Yazd architecture to meet the needs of the research has been extracted, and can be used in the fields of design, education of students, and restoration of architectural criticism is also referenced. As well as, this research can be followed as a new research for affirming theories obtained in this paper and since research’s results obtained in a qualitative process, can be evaluated as a new hypothesis in a new study. As well as, since research’s results obtained in a qualitative process, can be evaluated as a new hypothesis in a new study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assertiveness
  • Obtaining Existence
  • basic psychological needs
  • Traditional Housing Yazd Principals
  • Grounded theory
استراوس، انسلم، آ؛ کوربین، جولیت(1385)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها، مترجم: بیوک محمودی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
اردلان، نادر؛ بختیاری،لادن (1390)، حس وحدت، مترجم: ونداد جلیلی، موسسه ی علمی پزوهشی علم معمار رویال، تهران.
الکساندر، کریستوفر(1390)، سرشت نظم، مترجم: رضا سیروس صبری، علی اکبری، پرهام نقش، تهران.
الکساندر، کریستوفر(1381)، معماری و راز جاودانگی، راه بی­زمان ساختن، مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
تریگ، راجر(1382)، دیدگاه­هایی دربارۀ سرشت آدمی، مترجم: جمعی از مترجمان، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
دیرکس، هانس(1384)، انسان­شناسی فلسفی، مترجم: محمدرضا بهشتی، چ دوم، انتشارات هرمس، تهران.
رستگار، عباس علی(1389)، معنویت در سازمان با رویکرد روان­شناختی، چاپ اول، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.
رحیمیان بوگر، اسحق؛ شاره، حسین؛ حبیبی عسگرآباد، مجتبی و بشارت، محمد علی(1386)، بررسی تأثیر شیوه­های جرأت ورزی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی شهر رضا، فصلنامه نوآوری آموزش، شماره 23، دوره6، صص 29-54.
شایگان، داریوش(1383)، بت­های ذهنی و خاطره ازلی، چ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
شولتز، الکساندر(1384)، نظریه‌های شخصیت، مترجم: یوسف کریمی و همکاران، چاپ پنجم، نشر ارسباران، تهران.
شولتز، کریستین(1381)، مفهوم سکونت، به سوی معماری تمثیلی، مترجم: محمود امیریاراحمدی، انتشارات آگاه، تهران.
فرهنگی، علی اکبر(1374)، ارتباطات انسانی، چاپ دوم، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
کاندینسکی، واسیلی(1381)، معنویت در هنر: مجموعه مقالات، مترجم: هوشنگ وزیری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
گیل، دیوید، ادمز، بریجیت (1384)، الفبای ارتباطات، مترجم: جمعی از مترجمان، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
لنگ، جان(1390)، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، مترجم: علیرضا عینی­فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مازلو، آبراهام اچ(1367)، انگیزش و شخصیت، مترجم: احمد رضوانی، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد.
مایس، پیرفون(1387)، عناصرمعماری از فرم به مکان، مترجم: مجتبی دولتخواه، انتشارات چوگان، تهران.
مطهری، مرتضی(1373)، فطرت، چ ششم، انتشارات صدرا، تهران.
وولف، دیوید، ام(1386)، روانشناسی دین، مترجم: محمد دهقانی، رشد، تهران.
یونگ، کارل. گوستاو (1389)، انسان و سمبل­هایش، مترجم: محمود سلطانیه، انتشارات جامی، تهران.
یونگ، کارل گوستاو(1354)، روانشناسی دین، ترجمه: فواد روحانی، چ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران.
Azais, f; Granger, B; Debray, Q & Ducroix, C (1999), Cognitive and Emotional Approach to Assertiveness, Encephale, 25(4), 353-357.
Elliot, S. N; Gresham, F. M (1999), Social skills interventions for children, Behavior Modification, 17, 287-313.
Elliot, A. J; McGregor, H. A & Thrash, T. M (2002), The Need for Competence, In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 361-387), University of Rochester Press, Rochester, NY.
Gagné, M (2003), the Role of autonomy support and autonomy orientation in prosaically behavior engagement, Motivation and Emotion, 27, 199–223.
Grouzet, FME; Vallerand, RJ; Thill, EE & Provencher, PJ (2004), From Environmental Factors to Outcomes: a Test of an Integrated Motivational Sequence, Motivation and Emotion, 28(4), 331-346.
Hargie, O; Saunders, C & Dickson, D (2004), Social Skills In interpersonal Communication, Third edition, Rutledge, London.
Krapp, A (2005), Basic needs and the development of interest and intrinsic Motivational orientations, Learning and Instruction, 15, 381-395.
Lin, Y. R; Shiah. I.S; Chang, Y. C; Lai, T. J; Wang, K. Y & Chou, K. R (2004), E- Valuation of an assertiveness training program on nursing Instruction, ??????????????, 13, 423-439
La Guardia, J. G; Ryan, R. M; Couchman, C. E & Deci, E. L (2000), Within person variation in security of attachment: A Self-Determination Theory perspective on attachment, need fulfillment, and well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 79, 367-384.
Neumann, E (1940), Der mystische Mensch, Eranos Jahrbuch, Zürich.
Ryan, R. M & Deci, E. L (2002), Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical perspective. In E. L. Deci, & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research, the University of Rochester Press, Rochester, pp. 3–33, NY.
Rudolf, O (1963), Das heilige, uber das irrational in der Idea des gottlichen and sein verhaltnis zum rationale, published by Munchen, Verlag C.H. Beck.
Verduyn, C.M; Lord, W & Forrest, G.C (1990), Social skills training in schools: an evaluation study, Journal of Adolescence, 13, pp. 3-16.