ارزیابی عوامل موثر در ارتقای کیفیت گردش پیاده در داخل و خارج مراکز خرید شهری مطالعۀ موردی: مجتمع تجاری کردستان- سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج

2 کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

این مقاله به دسته­بندی میزان و مکانیسم تاثیر عواملی می­پردازد که بر کیفیت و مطلوبیت تجربه گردش پیاده و پرسه­زنی در مراکز خرید و پاساژهای شهری موثر هستند. از این­رو، با بررسی ادبیات موضوع، این موارد در 6 عامل فضایی- اجتماعی؛ جذابیت، راحتی و آسودگی، احساس امنیت، دسترسی و نفوذپذیری، جهت­یابی و خوانایی و تعاملات اجتماعی دسته­بندی می­شوند. در مطالعه نمونه موردی، داده­های مرتبط با این عوامل، با روش­های ترکیبی گردآوری می­شود و در آخر با کمک نرم­افزار SPSS، تفسیر نتایج به صورت مستدل­تر ارائه می­شود. در این راستا، بین 110 نفر پرسش­نامه توزیع می­شود، با برخی از آنان مصاحبه عمیق می­شود و همزمان قرارگاه­های رفتاری و مسیرهای حرکتی از طریق برداشت نقشه­های رفتاری، پی­گردی (تراکینگ) و یادداشت­برداری روزانه و عکاسی مشخص می­شوند. یافته­های مقاله عنوان می­کند که در چنین مراکز خرید درون شهری، طراحی مجموعه­ای همساز از سازمان فضایی (فرم) و رویدادهای متناسب با رفتار پرسه­زن­ها، می­تواند در ارتقای کیفیت فضایی، اجتماع­پذیری و نیز کارکرد اقتصادی آنها در آینده موثر باشد و اساساً نمی­توان بدون توجه به رفتارهای پرسه­زن­ها به طراحی و سازمان­دهی فضایی به ویژه پوسته خارجی آنها پرداخت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Factors in Improving the Quality of Pedestrian Circulation in and out of Urban Shopping Centres Case Study: Kurdistan Commercial Complex, Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Bahrami 1
  • Arash Khosravi 2
چکیده [English]

This paper classifies the amount and mechanisms in which the quality and desirability of walking experience in the urban shopping malls and centres. Thus, a literature review can classify the cases in 6 categories of social spatial factor, Attraction, convenience and comfort, a sense of security, access and permeability, wayfinding and legibility and social interactions. Collecting data was carried out in Kurdistan commercial complex located in Pasadaran Street of Sanandaj, which is also welcomed by both street strollers and a range of users. Due to unprecedented different spatial configuration of this shopping complex in the city, it can be considered as anew shopping centers. However, due to lack of well-known brands, due to the lack of a free and competitive economy, as well as considering other services and entertainment aspects, and the lack of defined standards of anchor stores, flow, it stands away from defined standard shopping centres and global wealth. However, organizing space and its form make it possible for behavioural settings interspersed with wandering around and pastime to form around. In the case study, the data related to 6 listed factors are mixed together with synthetic methods, and finally with the help of SPSS software, the interpretation of the results is provided with more documentation. In this regard, questionnaires were distributed among 110. Deep interviews were carried out with the respondents and behavioral settings and movement routes were designated through the acquisition of behavior maps, tracking, daily note-taking and photography. The main finding in this study is that the location of shopping centres and malls along the routes of circulation and urban strollers. In addition to considering the needs of individuals with shopping intention, wanderers should be paid attention to through designing their forms and functions supporting desirable behaviour. The findings stresses that this category of users,  take advantage of the shopping centre and events as social and public places in order to experience a city walk, and less affected by the economic logic resulting from commodity relations in shopping malls and commodity relationships. Thus, with a focus on the behaviour of strollers, it is possible to improve the quality of social spatial centres as semi-public spaces, and on the other hand, to imagine them as future goals for shopping in shopping malls, a new door can be opened to design and management. Therefore, spatial configuration and geometry of the distribution and clustering compatible attractive functions and diversity of form and function in the outer shell are of high in making these types of shopping malls to places in which socialization and celebrations are allowed. Legible and specific permeability of the entrance, in the outer shell, paying attention to the clear connection of internal and external routes supporting the desired behaviours of strollers and their choices in space as well as the appropriate width of paths and routes without obstacles, connection between internal and external paths with urban pedestrians adjacent to site, are effective in the movement of users and their use of spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Shopping Centres
  • Passage
  • Active Truancy
  • Pedestrian Circulation
  • spatial configuration