دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

سازگاری حرارتی به عنوان شاخص نهایی سنجش کیفیت سایه اندازی سایبانهای خارجی نمونه مورد مطالعه : ساختمان مسکونی در شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22059/jfaup.2022.342483.672765

نیلوفر هاشمی؛ شاهین حیدری؛ مرتضی رهبر


فضای پرت: واکاوی وجوه، تحلیل ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22059/jfaup.2022.340950.672755

صالحه بخارائی


کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.350555.672819

سید علیرضا ناصحی؛ مهناز محمودی زرندی؛ حسین ذبیحی


مسیریابی و فضاهای درمانی: تحلیل رفتار مسیریابی در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345692.672783

عطیه آستان بوس؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی


قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345103.672779

نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian