دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کاربست پارادایم انتقادی در فهم بی‌عدالتی فضایی در حاشیه‌ کلانشهر تهران مورد مطالعه: اسلام‌شهر و شهر قدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.22059/jfaup.2022.334565.672720

هاشم داداش پور؛ دلارام شجاعی


بهسازی لرزه ای و تغییر کاربریِ تطبیقیِ دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، در مجموعه تاریخیِ چرمسازی خسروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22059/jfaup.2022.322835.672620

احد نژاد ابراهیمی؛ شهین فرخی؛ محمد خیراللهی


ترجیحات بصری معماران و غیر معماران در ارزیابی عناصر فیزیکی نماهای آپارتمانهای مسکونی میان مرتبه در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22059/jfaup.2022.325269.672641

محبوبه سادات مرتضوی راوری؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محسن فیضی


امکان سنجی استفاده از دلالت‌های تربیتی سازنده‌گرایی در قالب نقد هدایتگر در آموزش دروس پایه طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22059/jfaup.2022.311150.672534

سیده هورناز وهابی؛ عیسی حجت


سازگاری حرارتی به عنوان شاخص نهایی سنجش کیفیت سایه اندازی سایبانهای خارجی نمونه مورد مطالعه : ساختمان مسکونی در شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22059/jfaup.2022.342483.672765

نیلوفر هاشمی؛ شاهین حیدری؛ مرتضی رهبر


طراحی یکپارچه سایبان‌های پوسته جنوبی ساختمان خوابگاهی در شهر تهران؛ بررسی چندجانبه سرمایش، گرمایش، روشنایی و برداشت آب‌باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22059/jfaup.2022.291603.672359

افشین رزمی؛ عباس ترکاشوند؛ مرتضی رهبر؛ احمد اخلاصی


بررسی تجارب زندگی مردم در فضاهای شهری در زمان شیوع بیماری همه‌گیر کووید 19؛ مورد پژوهی: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22059/jfaup.2022.343056.672771

حمیدرضا یوسفی ماتک؛ علی اکبر سالاری پور؛ حسن احمدی؛ حمید رضا صارمی