دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت


2. نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


3. واکاوی ریشه‌های تحول و نقد دوره دوم آموزش معماری در دانشکده هنرهای زیبا (1347-1359)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

مریم غروی خوانساری


4. تبیین عوامل موثر بر دلبستگی و وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

عالیه فریدی فشتمی؛ علی اکبر سالاری پور؛ مهدی حسام


5. تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی