نویسنده = ���������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از منظر شاخص‌های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-44

محسن سرتیپی پور؛ سحر ندایی طوسی؛ سیما سعادت شورک حاجی