نویسنده = ������������������� ������������������ ����������
تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-26

10.22059/jfaup.2019.274289.672209

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار