نویسنده = �������� ������ ������������ ��������������
شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-44

10.22059/jfaup.2018.229073.671655

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان