نویسنده = �������� ������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

دوره 22، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 33-44

حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان