نویسنده = ���������������� ����������
سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 101-110

وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی