نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی عوامل موثر در شکل گیری تصویر شهر در راستای برندسازی موثر شهری

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 39-48

آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ الهه پیدایش