نویسنده = �������������� ����������������������
استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخلاقیت در طراحی معماری

دوره 3، شماره 47، مهر 1390، صفحه 39-50

سیدامیرسعید محمودی؛ سیدمحمدحسین ذاکری


برنامه‌دهی معماری، یک ضرورت برای طراحی

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 77-85

سیدامیرسعید محمودی