نویسنده = �������������������� ����������
انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان