نویسنده = ������������������ ������
گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان