نویسنده = ���������������� ����������
انعکاس فضای شهری در سینمای نوین ایران

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 13-24

راضیه رضازاده؛ حمیده فرهمندیان


بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 105-114

راضیه رضازاده؛ مریم محمدی