نویسنده = محمد مهدی عزیزی
تبیین تاثیر فرم شهری بر تاب آوری در برابر سوانح، محدوده مورد مطالعه: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 15-25

10.22059/jfaup.2021.318385.672586

الناز باقرنژاد؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی


واکاوی تحولات «فهم تهران» در طرح های توسعه شهری آن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 31-41

10.22059/jfaup.2021.327015.672653

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی


تبیین پیچیدگی‌های ساختاری در آینده‌نگری جمعیت‌پذیری مناطق کلانشهر تهران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-26

10.22059/jfaup.2019.274289.672209

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ محمد مهدی عزیزی؛ سعید رستگار


گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-66

10.22059/jfaup.2018.69756

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی