دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 5-14

شاهین حیدری


جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 5-20

مسعود قاسم زاده


الگوی طراحی معماری مجازی

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 5-14

هاشم هاشم نژاد؛ سوران شنگه پور


تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 5-16

محمدمهدی عزیزی؛ مرجانه معینی


تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط لایه های متن/ مسکن

دوره 3، شماره 46، تیر 1390، صفحه 5-14

عبدالحمید نقره کار؛ محمدمنان رئیسی


آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2012.29692

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


آسیب‌شناسیِ لرزه‌ای معابر شهری

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2012.30369

محمدمهدی عزیزی؛ میلاد همافر


تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-14

10.22059/jfaup.2013.36353

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


شهر، مدرنیته، سینما کاوشی در آثار ابراهیم گلستان

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 5-16

10.22059/jfaup.2013.50522

سید محسن حبیبی؛ مینا رضایی


سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-22

10.22059/jfaup.2014.55385

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری


تجربه‌ی زیبایی‌شناختی محیط

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 5-14

10.22059/jfaup.2014.55399

جهانشاه پاکزاد؛ الهه ساکی