کلیدواژه‌ها = گردشگری
ارزیابی اقتصادی اثرات ثبت جهانی بر توسعه گردشگری: مقایسة موردی یزد و همدان

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-10

10.22059/jfaup.2023.322019.672817

سارا تیمورتاش؛ پیروز حناچی؛ محمدحسن طالبیان؛ علی سرزعیم