نویسنده = سید عباس یزدانفر
مولفه های موثر در طراحی مسکن پیش ساخته : یک مرور سیستماتیک *

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-76

10.22059/jfaup.2023.349746.672812

فاطمه رجبی پور؛ احمد اخلاصی؛ سید عباس یزدانفر


تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 45-65

10.22059/jfaup.2017.233985.671718

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر


احیای فضاهای شهری با استفاده از کافه‌های فضای باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 31-42

10.22059/jfaup.2015.56876

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر