نویسنده = �������� �������� ����������
مکانمندی ذهنیت فرزندان از نقش پدری در خانه بین خانواده های تبریزی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 55-66

10.22059/jfaup.2016.59689

مسعود ناری قمی؛ محمدجواد عباس زاده


«ارزیابی پس از بهره‌برداری» یک هدف و یک وسیلة آموزشی در معماری

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-82

10.22059/jfaup.2014.55379

سید امیرسعید محمودی؛ مسعود ناری قمی