نویسنده = �������� ������ ������������
تعداد مقالات: 12
1. نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


2. تبیین مفهوم آستانگی در بر هم‌کنش درون و بیرون محدوده‌ها در معماری

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-42

ایوب علی نیای مطلق؛ رضا شکوری؛ علیرضا عینی فر


4. بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-56

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


5. رویکردی کل‌نگر به "نسبت فرهنگ و طبیعت" در "منظر فرهنگی" موردپژوهی بم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-92

علیرضا عینی فر؛ پرستو عشرتی


6. نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


9. تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-14

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


11. تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر