اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazaheri
mazaheriut.ac.ir
66415282
0000-0002-5196-3531

h-index: 5  

سردبیر

اسفندیار زبردست

استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~zebardst
zebardstut.ac.ir
66414841
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۷۲-۹۰۲۵

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

اکبر حاجی ابراهیم زرگر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir
azargar.2008gmail.com

علیرضا عینی فر

استاد گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~aeinifar
aeinifarut.ac.ir
66409696
0000-0002-6475-5723

h-index: 10  

علی غفاری

استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

archurb.sbu.ac.ir/~a-ghaffari
a-ghaffarisbu.ac.ir

بهناز امین زاده گوهرریزی

استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~bgohar
bgoharut.ac.ir
66414841
0000-0002-0634-6585

h-index: 7  

محمدحسین شریف زادگان

استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

archurb.sbu.ac.ir/~m_sharifzadegan
m_sharifzadegansbu.ac.ir
0000-0002-7688-2340

پیروز حناچی

  استاد گروه مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~pirouzhanachi
hanacheeut.ac.ir
66972076
0000-0002-3150-6501

h-index: 3  

هاشم داداش پور

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/h-dadashpoor
h-dadashpoormodares.ac.ir

h-index: 23  

حمید ندیمی

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir/
ha-nadimisbu.ac.ir

علی عمرانی پور

معماری دانشیار 'گروه معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/aomrani/fa
a_omranikashanu.ac.ir
0000-0001-7288-451X

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

jfaup.ut.ac.ir
ali.madanincl.ac.uk

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

jfaup.ut.ac.ir
amodarrcalstatela.edu

ویراستار انگلیسی

ندا معیریان

مدیریت شهری استادیار گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~nedamoayerian
nedamoayerianut.ac.ir
66955628
0000-0002-7478-0535

h-index: 1  

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

n_yarchiniut.ac.ir
66415282