نویسنده = ������������ ������������������ ��������
اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-98

10.22059/jfaup.2019.260933.672056

فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی