نویسنده = ������������������������ ����������
نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 31-41

10.22059/jfaup.2021.207144.672472

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-56

10.22059/jfaup.2019.269983.672163

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر