نویسنده = �������� ���������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مکانمندی ذهنیت فرزندان از نقش پدری در خانه بین خانواده های تبریزی

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-66

مسعود ناری قمی؛ محمدجواد عباس زاده