نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار هندسی پتکانه

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-54

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی