نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وجود نظم شبه تناوبی در ساختار هندسی پتکانه

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-54

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی


2. گونه شناسی و تدوین ساختار هندسی کاربندی در معماری ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 81-96

صاحب محمدیان منصور؛ سینا فرامرزی