نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 7
1. بهینه سازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویه ساختمان*

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 83-88

مریم فخاری؛ شاهین حیدری


5. منطقه راحتی حرارتی در اقلیم سرد و خشک ایران

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 37-42

شاهین حیدری؛ شهلا غفاری جباری


6. شبیه سازی بام ها راهکار بررسی دقیق تاثیرات دمایی در محیطی مجازی

دوره 2، شماره 42، تابستان 1389، صفحه 5-8

مریم مسندی؛ شاهین حیدری


7. دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 5-14

شاهین حیدری