توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکده معماری و طراحی محیطی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

2 دانشکده معماری، پردیس هنر های زیبا، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده معماری و طراحی محیطی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران

4 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چالش حفاظت و توسعه یک چالش کلیدی در زمینه میراث فرهنگی است که در هر اقدام حفاظتی و در هر مقیاسی از جمله معماری‌ داخلی وجود دارد. در این باره چالش اصلی این است که معمار داخلی در فرآیند استفاده مجدد بناهای واجد ارزش تا چه میزان حق دخل و تصرف در اجزای تشکیل‌دهنده معماری داخلی را دارد. این مقاله برای ارائه پاسخی کاربردی به واکاوی مفهوم مدیریت تغییر در فرآیند بازطراحی معماری ‌داخلی می‌پردازد. پس از آن مفهوم ارزش مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چون ارزش‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه نوع و میزان تغییراتی می‌تواند و چه تغییراتی نباید صورت پذیرد. بدین وسیله آشکار می‌سازد که وظیفه معمار داخلی پس از تعیین حدود و چگونگی تغییرات در معماری داخلی مبتنی بر ارزش‌های بنا، مدیریت تغییرات به هدف حفظ و ارتقای اهمیت معنایی بناست. در این پژوهش در گام نخست، با راهبرد استدلال منطقی و تکنیک تحلیل محتوا اسناد و نظریه‌های اصلی درباره ارزش مورد واکاوی قرار می‌گیرد؛ در گام دوم چارچوبی نظری برای بازشناخت ارزش‌های یک بنا در مقیاس معماری داخلی که قابلیت کاربرد در ارزیابی بازطراحی های صورت گرفته را نیز داراست، پیشنهاد می‌گردد. در ادامه، چارچوب پیشنهادی در یک نمونه موردی به روش کیفی مورد سنجش قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Theoretical Framework of Value in Interior Architecture Design of Heritage Buildings Case Study: Garden Museum of the Qasr Prison

نویسندگان [English]

  • SeyedEhsan Masoud 1
  • Parastoo Eshrati 2
  • Mohsen Faizi 3
  • Alireza Einifar 4
1 PhD. Candidate, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran
3 Professor of Architecture, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Scince and Technology, Tehran, Iran. Visiting staff at Landscape Department, Sheffield University.
4 School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Conservation and development are the significant challenges in the field of cultural heritage which exist in every conservation practice on any scales, including interior architecture. In this regard, the main challenge is that how much the interior architect has the right to interfere with the components of the interior in the process of reuse of the heritage. This article is intended to provide a functional answer to the concept of managing the change in the process of interior architecture redesign. Then the concept of value is studied. Because it is in fact the value which specifies what kind and amount of changes can be made to the interior architecture in the building and what changes should not be made. This reveals that the task of the interior architect, after determining the extent and modifications of the interior architecture based on the values of the building, is to manage the changes to maintain and enhance the meaning of building. To achieve this goal, the qualitative research method is selected. In the first step, with the strategy of logical argumentation and content analysis technique, the main documents and theories are analyzed in the subject of value; in the second step, a theoretical framework for recognizing the values of a building on the scale of interior architecture is suggested that has the potential to be used in the evaluation of the redesigns.
Accordingly, the values of a building in eight types are "Age", "symbolic", "narrative", "spiritual-religious", "Aesthetic", "spatial characteristics", "activity - Use," " Evidential" and space The interior architecture was described in three categories of "fixed-Feature Space", "Semi-fixed Feature Space " and "Informal Space". The purpose of this theoretical framework was to provide the values and spaces of interior architecture with the shortest path to the design language, and, as far as possible, the path to various interpretations. In addition to helping the design team to recognize values, this provides a framework for evaluating changes in user experience in terms of success rate in maintaining and improving the values of the building on the scale of interior architecture. On this basis, we can evaluate the approach to them in terms of the weight of each of the values. In the following, the proposed framework was evaluated in a case study in the Garden of the Qasr Prison Museum by qualitative method.
The evaluation of the case study of this paper showed that with the help of this theoretical framework it is possible to take into account all the values of the work and to reveal how much they have been considered and promoted to each other. On the other hand, it is possible to examine all the spatial capacities of the manifestation of values. The study also revealed that the focus on Informal Space, including human activities and relationships, as part of the interior architecture of the project, has remained largely neglected. The application of this theoretical framework will assist in the process of regeneration of the interior architecture of the reuse of valuable monuments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Interior Architecture
  • Adaptive Reuse
  • Redesign
  • Garden Museum of the Qasr Prison