دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت


2. نظام آموزش آتلیه‌ای دانشکده‌ی هنرهای زیبا: شرح برنامه‌ی آموزش طراحی معماری در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

یحیی سپهری؛ عیسی حجت


3. ارزیابی عملکرد حرارتی بافت‌های شهری در اقلیم شهر تهران: آموزه‌هایی برای طراحی شهری حساس به شرایط خرداقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

محمد مهدی عزیزی؛ بهناز امین زاده؛ ریحانه آقاملایی


4. بررسی چالش های آموزش طراحی معماری در روش تکه انگاری ( با استفاده از روش پژوهش ترکیبی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

ریحانه مطهری راد؛ علی اصغر ادیبی؛ حسنعلی لقائی


5. بررسی نقش توسعه کارگاه مصالح شناسی در کیفیت آموزش معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

حسین طوسی؛ فرگل مسروری راد