دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

فضای پرت: واکاوی وجوه، تحلیل ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22059/jfaup.2022.340950.672755

صالحه بخارائی


کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.350555.672819

سید علیرضا ناصحی؛ مهناز محمودی زرندی؛ حسین ذبیحی


مسیریابی و فضاهای درمانی: تحلیل رفتار مسیریابی در شرایط اضطرار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345692.672783

عطیه آستان بوس؛ صالحه بخارائی؛ محمد علی مظاهری تهرانی


قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22059/jfaup.2023.345103.672779

نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian


برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfaup.2023.339729.672749

خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد


بازنماییِ کارکرد اجتماعیِ عزاداریِ امام حسین در معماری حسینیه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jfaup.2023.346998.672797

سمر حقیقی بروجنی؛ سید رحمان مرتضوی باباحیدری