دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل حرارتی ساختمان در شوش مبتنی بر زیست جانوری بر مبنای روش بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jfaup.2023.354539.672840

صدیقه سلاطی؛ بهزاد وثیق؛ عبدالرحمن دیناروند


واکاوی ساختار دوام و تسری فساد در شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

10.22059/jfaup.2023.354955.672845

مرجان شرفی؛ شکوفه اکبری


تبیین مفهوم ذهنیت معماریانه با بهره‌گیری از فرضیه‌ای درباب پیدایش مفهوم پیرنشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1402

10.22059/jfaup.2023.344714.672777

سمیه جلالی میلانی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ حامد بیتی؛ علی وندشعاری


تأثیر چرخه نور روز بر معماری مسکونی متداول تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22059/jfaup.2023.360120.672880

زهرا رئیسی؛ شاهین حیدری