کلیدواژه‌ها = همدان
رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-28

10.22059/jfaup.2017.228108.671640

حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر