نویسنده = ������������ ������ ����������������
تأثیر روش‌های تأمین مالی مدیریت شهری بر حق‌بر‌شهر در کلانشهر تهران

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-29

10.22059/jfaup.2021.306420.672494

غلامرضا کاظمیان؛ غلامرضا کامیار؛ امیرحسین معصومی فر