نویسنده = ���������������� ��������������
مدل سازی سه بعدی میراث معماری با بکارگیری فتوگرامتری پهپاد؛ نمونۀ موردی: کاروانسرای دیرگچین

دوره 26، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 61-73

10.22059/jfaup.2021.325822.672644

مریم زینالپور اصل؛ فرهاد صمدزادگان؛ فرزانه دادرس جوان؛ محمدحسن طالبیان


واکاوی آبراهه ها و نظام زهکشی آب در تخت‌جمشید

دوره 25، شماره 3، آذر 1399، صفحه 37-49

10.22059/jfaup.2020.299173.672421

الهام اندرودی؛ محمدحسن طالبیان؛ مژده رشیدی؛ سمانه معصومی تبار