نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تحلیل هندسه نظری و عملی و تناسبات گنبد دو پوسته گسسته مسجد جامع عباسی اصفهان

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 35-48

10.22059/jfaup.2020.279322.672253

آرزو فیض اله بیگی؛ محمود گلابچی؛ مجتبی رضازاده اردبیلی