نویسنده = �������������� ����������������
گونه‌شناسی فضایی الگوهای رشد در مناطق شهر بنیان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 53-66

10.22059/jfaup.2018.69756

احمد خلیلی؛ اسفندیار زبردست؛ محمد مهدی عزیزی