نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ی تطبیقی پلان و گنبد جمعه مسجد اردبیل با پلان ها و گنبدهای مشابه به جهت بررسی ترسیم صحیح منحنی گنبد

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-82

مجتبی رضازاده اردبیلی؛ مجید سیدی ساروی؛ سارا طاهری امیری