نویسنده = �������������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری (مرجعیت طبیعت در تمرین رجوع به گل آفتابگردان)

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 93-104

آزاده خاکی قصر؛ حسین پورمهدی قایم مقامی