نویسنده = ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از منظر شاخص‌های مسکن مطلوب و پایدار روستایی

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-44

محسن سرتیپی پور؛ سحر ندایی طوسی؛ سیما سعادت شورک حاجی


2. چارچوب "توسعه‌ی فضایی رقابت‌پذیری منطقه‌ای در ایران"، موردپژوهی: استان‌های 30‌گانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-20

محمدحسین شریف‌زادگان؛ سحر ندایی طوسی