نویسنده = �������������� ����������
تبیین نسبت رابطه انسان و مکان در فرآیند طراحی معماری با رویکرد پدیدارشناسی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 71-80

10.22059/jfaup.2018.200203.671327

ٌصمد نگین تاجی؛ مجتبی انصاری؛ حسن علی پورمند


گونه شناسی خانه های بافت قدیم شهر رشت

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 29-42

مژگان خاکپور؛ مجتبی انصاری؛ علی طاهرنیان