نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل موثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران نمونه مطالعه: الگوی رشد کالبدی شهر رشت

دوره 17، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 49-60

حمید ماجدی؛ اسفندیار زبردست؛ بهاره مجربی کرمانی