نویسنده = �������������� ������������
معنای پوشش در معماری عصر صفوی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-48

10.22059/jfaup.2012.29695

هادی صفایی پور؛ حسنعلی پورمند


تحلیل علت‌های وجودی ساخت باغ ایرانی

دوره 3، شماره 47، مهر 1390، صفحه 51-62

حسنعلی پورمند؛ احمدرضا کشتکار قلاتی