نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. شیب بهینۀ گردآورهای خورشیدی و مقایسه با حالت نصب شده روی نمای جنوبی در تهران

دوره 2، شماره 44، زمستان 1389، صفحه 57-64

محمدجواد ثقفی؛ مرتضی اسدی خلجی؛ راضیه پوینده